Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 5 oktober om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Ook dit jaar weer online. Wij hopen uiteraard dat veel leden deze online vergadering zullen bijwonen. De link voor deze teams-meeting kan verkregen worden door een mailbericht te sturen naar vvhuizensecretariaat@gmail.com. Het (financiële) jaarverslag is op 23 september jl. onder de leden verspreid.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Openingswoord door het bestuur en vaststelling agenda.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen ALV 22 oktober 2020
 4. Jaarverslag van het seizoen 2020-2021.
 5. Financieel verslag van het seizoen 2020-20201
 6. Verslag kascommissie voor het seizoen 2020-2021.
 7. Benoeming kascommissie voor het seizoen 2021-2022. PAUZE
 8. Begroting seizoen 2021-2022
 9. Vaststellen contributie 2021-2022.
 10. Puntensysteem vrijwilligers
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.
Geplaatst in vereniging.